Więcej.....

Wskazane jest uzgodnienie ze mną stałego harmonogramu spotkań oraz wcześniejsze przesłanie lub przedstawienie ustnej albo pisemnej informacji o zakresie materiału jaki ma być nauczany, podręcznika, zbioru zadań itp. To bardzo ukierunkowuje przebieg korepetycji i podnosi efektywność nauczania.